Ατύχημα - Εισόδημα - pagritia-asfalistiki.gr - UNREGISTERED VERSION

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Ατύχημα - Εισόδημα

Για ιδιώτες

Η καθημερινή μας ζωή εμπεριέχει κινδύνους που δε μπορούμε να αποκλείσουμε.  H Παγκρήτια Ασφαλιστική σας προσφέρει τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη ατομική ή ομαδική ασφάλιση έναντι ατυχημάτων.
Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεστε για κάθε ατύχημα που οφείλεται σε εξωτερικές, βίαιες, αιφνίδιες, τυχαίες και απόλυτα ανεξάρτητες από τη θέληση ή διανοητική σας κατάσταση αιτίες, που μπορεί να προκαλέσουν αντικειμενικά διαπιστωμένη βλάβη ή ακόμη και Απώλεια Ζωής.
Οι καλύψεις που παρέχονται είναι:
Απώλεια Ζωής και Μόνιμη Ολικής Ανικανότητα
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα
Πρόσκαιρη ανικανότητα
Νοσοκομειακό επίδομα
Νοσοκομειακή περίθαλψη

To
συγκεκριμένο πλάνο εξασφαλίζει ολοκληρωμένα και άμεσα τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας και τα μέλη των οικογενειών τους από οποιοδήποτε απρόοπτο γεγονός που προκαλεί δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση.

Η Παγκρήτια Ασφαλιστική στην Ασφάλιση Ζωής και Υγείας
Ο υψηλός ιατρικός πληθωρισμός, σε συνδυασμό με την αδυναμία πλήρους κάλυψης των εξόδων περίθαλψης που παρέχουν τα κρατικά ταμεία ασφάλισης, καθιστούν ολοένα και πιο δυσβάστακτο το κόστος των υπηρεσιών Υγείας για τους εργαζόμενους. Με το πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων της Παγκρήτιας Ασφαλιστικής, μπορείτε να ασφαλίσετε τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας άμεσα και ολοκληρωτικά με τις εξής παροχές:
Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου
Σε περίπτωση Θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο καταβάλλεται στους Δικαιούχους που έχει ορίσει ο Ασφαλιζόμενος ή στους νόμιμους κληρονόμους του, είτε σε σταθερό ποσό, είτε σε πολλαπλάσιο του μικτού μηνιαίου μισθού του.
Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα για εργασία
Σε περίπτωση Μόνιμης και Ολικής Ανικανότητας για εργασία, ο Ασφαλιζόμενος εισπράττει το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο ως αποζημίωση, το οποίο ισούται με το κεφάλαιο της κάλυψης Θανάτου.
Θάνατος ή Μόνιμη Ολική/Μερική Αναπηρία από ατύχημα
Σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας από Ατύχημα, καταβάλλλεται το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, ενώ σε περιπτώσεις Μερικής Αναπηρίας καταβάλλεται ποσοστό του Κεφαλαίου, ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας.
Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα για εργασία (Απώλεια Εισοδήματος)
Σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία, καταβάλλεται στον εργαζόμενο η συμφωνημένη μηνιαία αποζημίωση που μπορεί να εκφράζεται ως σταθερό ποσό ή ως ποσοστό του μηνιαίου μισθού του σε συνδυασμό με το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες Ατυχήματος
Καλύπτονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον εργαζόμενο εντός ή εκτός νοσοκομείου λόγω ατυχήματος και αφορούν την αμοιβή εξειδικευμένου ιατρού, φάρμακα, ακτινολογικές και διαγνωστικές εξετάσεις, επιδέσμους και νάρθηκες. Η συγκεκριμένη παροχή συναντάται σε προγράμματα προσανατολισμένα στην κάλυψη Ατυχήματος.
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Αποζημιώνονται οι δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης που έχουν πραγματοποιηθεί από τον εργαζόμενο ή τα μέλη της οικογένειάς του. Μέσω αυτής της παροχής καλύπτεται επιδοματικά και ο τοκετός (φυσιολογικός ή καισαρική).
Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών
Σε περίπτωση όπου ο Ασφαλιζόμενος προσβληθεί από κάποια Σοβαρή Ασθένεια, καταβάλλεται επίδομα το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων οικονομικών αναγκών του. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω Σοβαρές Ασθένειες : Καρκίνος, Εγκεφαλική Συμφόρηση, Νεφρική Ανεπάρκεια, Μεταμόσχευση Βασικών Οργάνων κ.λ.π.
Νοσοκομειακό/ Χειρουργικό Επίδομα
Καταβάλλεται επίδομα σύμφωνα με:
·
τις ημέρες νοσηλείας του εργαζόμενου ή της οικογένειας του ή
·
την πολυπλοκότητα της χειρουργικής επέμβασης
Τα επιδόματα δίνονται ανεξάρτητα από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
Αποζημιώνονται τα έξοδα που πραγματοποιεί ο εργαζόμενος ή η οικογένειά του για Ιατρικές Επισκέψεις, Φάρμακα και Ακτινολογικές και Εργαστηριακές Εξετάσεις.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα κάλυψης ενός
check-up ετησίως σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα.

Η Παγκρήτια Ασφαλιστική και στη Συνταξιοδότηση

Η αναμενόμενη από την Κοινωνική Ασφάλιση χαμηλή μηνιαία σύνταξη, δημιουργεί σε κάθε εργαζόμενο αβεβαιότητα για την περίοδο της συνταξιοδοτήσεώς του. Η Παγκρήτια Ασφαλιστική μπορεί να εγγυηθεί για τη συνεισφορά της προς τους μελλοντικούς συνταξιούχους.
Τα προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων Συνταξιοδότησης διακρίνονται σε εφάπαξ παροχής ή καταβολής σύνταξης, με βάση τα εξής κριτήρια:
Τη δομή των εισφορών ή παροχών σε:
·
Καθορισμένης Παροχής, όπου καθορίζεται εξ αρχής η παροχή προς τον ασφαλισμένο και στη συνέχεια υπολογίζονται βάσει αναλογιστικής μελέτης οι εισφορές που απαιτούνται για την εξασφάλιση αυτής της παροχής.
·
Καθορισμένης Εισφοράς, όπου καθορίζεται εξ αρχής η εισφορά που είναι σταθερή για τον κάθε ασφαλισμένο, οπότε η τελική παροχή προς αυτόν θα εξαρτάται από την συσσώρευση των εισφορών και των αντίστοιχων επενδυτικών αποδόσεων.
Την επενδυτική πολιτική των αποθεμάτων σε:
·
"Παραδοσιακά Προϊόντα", όπου επενδύονται τα αποθέματα συνολικά για όλους τους ασφαλισμένους της. Η Εταιρία εγγυάται το ελάχιστο επιτόκιο των επενδυομένων αποθεμάτων και ο ασφαλιζόμενος συμμετέχει μ ένα υψηλότατο ποσοστό στην υπεραπόδοση αυτών.
·
"Προϊόντα συνδεδεμένα με Επενδύσεις"


Ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας, η Παγκρήτια Ασφαλιστική είναι σε θέση να διαμορφώσει τις παρακάτω εξειδικευμένες λύσεις :
Ασφάλιση Δανειοληπτών

Ο έντονος ανταγωνισμός που παρουσιάζεται στην αγορά των δανείων, έδωσε το κίνητρο στις Τράπεζες να διαφοροποιήσουν τα παραδοσιακά δάνεια (στεγαστικά κυρίως), εμπλουτίζοντάς τα με ασφαλιστικές καλύψεις θανάτου ή ανικανότητας των δανειοληπτών. Αυτό εξασφαλίζει τόσο την τράπεζα όσο και τον δανειολήπτη και την οικογένειά του, αφού με ελάχιστο κόστος, σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος (Απώλεια Ζωής ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για εργασία), το συμβόλαιο αποπληρώνει τις εκάστοτε υπόλοιπες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, ακόμη και ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό. H Παγκρήτια Ασφαλιστική έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στο σχεδιασμό τέτοιων προϊόντων και ειδικότερα στο χώρο της Στεγαστικής Πίστης, στον οποίο έχει σημαντική εμπειρία με τους μέχρι τώρα πελάτες της.

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού